Predstavitev

KOLPA E-BIKE – Alternativna mobilnost ob reki Kolpi

Naziv projekta:           Alternativna mobilnost ob reki Kolpi

Akronim:                     KOLPA E-BIKE

Nosilec projekta:        GTM d.o.o. Metlika

Partnerji v projektu: Javni zavod Krajinski park Kolpa, Občina Metlika, Kolesarsko društvo Metlika

 OPIS projekta:

Kolpa e-bike sledi uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Dolenjska in Bela krajine, v letu 2016, na tematskem področju Varstvo okolja in ohranjanje narave, s strateškim ciljem: Zmanjševanje onesnaževanja okolja z uporabo novih alternativnih oblik mobilnosti, Ukrep 3b: Izvajanje okolju prijaznih oblik mobilnosti za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Je trajnostni projekt, ki med večjimi kraji ob reki Kolpi, v občinah Črnomelj in Metlika, vzpostavlja mrežo alternativne mobilnosti – kolesarjenje z električnimi kolesi.

V Metliki, Adlešičih, na Vinici in v Starem trgu ob Kolpi, vzpostavljene polnilne postaje za električna vozila ter kolesa rešujejo izzive SLR:

Z uvajanjem okolju prijaznih vozil in ustvarjanjem prevozniških mrež (mreža izposojevalnic električnih koles in električnih polnilnic tudi za avtomobile), aktivnosti prispevajo k zmanjšanju emisij, k boljši kakovosti zraka in ohranjanju narave (promocija okolju prijaznega transporta brez emisij – e-kolesarjenja).

Z e-vozili in mobilno aplikacijo »Kolpa E-bike«, se spodbuja razvoj zelenega turizma, krožnega gospodarstva, reinterpretacijo ter nov način spoznavanja naravne in kulturne dediščine ciljnega območja ob Kolpi, med Starim trgom in Metliko.

Povezava deležnikov na področju turizma in dvig splošne zavednosti ponudnikov se lahko nadaljuje z vključevanje vseh turističnih ponudnikov ob Kolpi in pomembnih turističnih delavcev, s preizkušanjem in uporabo e-koles, uvajanjem novih kolesarskih poti ter e-aplikacije.

Električna kolesa doprinašajo k opolnomočenju šibkejših skupin: možnosti izobraževanja mladih za kolesarske vodnike in posledično zaposlitve kot kolesarski vodnik, ali v izposojevalnici e-koles.

Namenski dogodki in promocijske ture za starejšo generacijo (društva upokojencev) in osebe s posebnimi potrebami (društva invalidov, šola s prilagojenim programom, VDC…), so omogočili krepitev posameznikov in jim pomagali spoznavati, da lahko premagujejo razdalje, ki jih z »navadnim« kolesom morda nebi zmogli.

 

Z izvedbenim projektnimi aktivnostmi in nadaljevanjem v tej smeri, se uresničujejo cilji projekta:

 • zmanjševanje onesnaževanja okolja z uporabo novih alternativnih oblik mobilnosti,
 • izkoriščanje endogenega (notranjega) potenciala okolja za razvoj zelenega turizma,
 • vzpostavljeni pogoji za zelena delovna mesta za mlade,
 • ohranjeno ali celo izboljšano stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov,
 • ustvarjeni pogoji za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi: mladi z možnostjo izobraževanja za kolesarskega vodnika in potencialnega novega delovnega mesta; starejši, invalidi in osebe s posebnimi potrebami, ki jim električno kolesarjenje omogoča nove možnosti mobilnosti

 

Pomembnejše izvedene projektne aktivnosti za doseganje ciljev:

 1. Vzpostavitev mreže alternativne mobilnosti s kolesi ob Kolpi

V okviru projekta so kupljena električna kolesa s pripadajočo opremo in vzpostavljena polnilna mesta za alternativne oblike mobilnosti ob reki Kolpi (električni avtomobili in kolesa): Stari trg ob Kolpi, Vinica, Adlešiči ter Metlika.

 • Razvoj novih produktov in izdelava promocijskega materiala

Tematske, na novo (GPS) trasirane e-kolesarske poti, so še bolj mikavne in funkcionalne z uporabo mobilne aplikacije “Kolpa E-bike”. Spremlja jih spletna podporna platforma ter tiskana kolesarska karta in zloženke. Promocija projekta se nadaljuje z uporabo e-koles, s podporo na spletnih straneh partnerjev, uporabo promocijskih materialov (majic, bidonov)  ter obeskov za plastenke z vodo.

 • Animacija lokalnega okolja

Izvedenih je bilo 6 kolesarskih tur za ozaveščanje o okolju prijaznih oblikah mobilnosti za zmanjšanje obremenjevanja okolja za: predstavnike lokalnih skupnosti, lokalne turistične ponudnike, lokalne turistične vodnike Dolenjske in Bele krajine in predstavnike turističnih agencij, za društva upokojencev in invalidov ter osebe s potrebnimi potrebami.

Dve osebi sta opravili usposabljanje za pridobitev licence turno kolesarskega vodnika 1. stopnje, za deležnike iz območja LAS DBK je bila izvedena kolesarska strokovna ekskurzija za vodiče, turistične ponudnike in druge deležnike na turističnem področju tega območja. Izvedenih je bilo več kot 5 promocijskih dogodkov za ozaveščanje lokalne skupnosti in ranljivih skupin o okolju prijaznih oblikah mobilnosti.

 

Pričakovani rezultati projektnih aktivnosti po zaključku projekta

 • ob Kolpi (od Starega trga do Metlike) vzpostavljena okolju prijazna oblika mobilnosti z manjšimi obremenitvami okolja, v obliki električnih koles. Ta odpira možnosti gibanja šibkejšim in gibalno oviranim skupinam (starejši, invalidi, tudi osebe s posebnimi potrebami),
 • e-kolesarjenje predstavlja tudi eno ključnih pridobitev turistične ponudbe destinacije, še posebej primerno in priljubljeno  med zrelo aktivno populacijo turistov, dviga pa se tudi trend družin, ki iščejo električna kolesa,
 • zmanjšanje prometne obremenitve znotraj urbanih naselij,
 • usposobljeni mladi s kompetenco kolesarsko turističnega vodenja,
 • vzpostavljena mreža e-postaj s stojali za kolesa in polnilno postajo za električne avtomobile in kolesa, ter transportnih povezav med postajami.

Trajanje projekta: februar 2018 – oktober 2018

Celotna vrednost upravičenih stroškov na projektu, z DDV:     90.527 €

Zaprošena sredstva CLLD (80%):                                                  62.872 €