Predstavitev

KOLPA E-BIKE – Alternativna mobilnost ob reki Kolpi

Naziv projekta:           Alternativna mobilnost ob reki Kolpi

Akronim:                     KOLPA E-BIKE

Nosilec projekta:        GTM d.o.o. Metlika

Partnerji v projektu: Javni zavod Krajinski park Kolpa, Občina Metlika, Kolesarsko društvo Metlika

 OPIS projekta:

Kolpa e-bike sledi uresničevanju Strategije lokalnega razvoja (SLR) na območju LAS Dolenjska in Bela krajine, v letu 2016, na tematskem področju Varstvo okolja in ohranjanje narave, s strateškim ciljem: Zmanjševanje onesnaževanja okolja z uporabo novih alternativnih oblik mobilnosti, Ukrep 3b: Izvajanje okolju prijaznih oblik mobilnosti za zmanjšanje obremenjevanja okolja. Je trajnostni projekt, ki med večjimi kraji ob reki Kolpi, v občinah Črnomelj in Metlika, vzpostavlja mrežo alternativne mobilnosti – kolesarjenje z električnimi kolesi.

V Metliki, Adlešičih, na Vinici in v Starem trgu ob Kolpi, vzpostavljene polnilne postaje za električna vozila ter kolesa rešujejo izzive SLR:

Z uvajanjem okolju prijaznih vozil in ustvarjanjem prevozniških mrež (mreža izposojevalnic električnih koles in električnih polnilnic tudi za avtomobile), bodo aktivnosti na projektu prispevale k zmanjšanju emisij, k boljši kakovosti zraka in ohranjanju narave (promocija okolju prijaznega transporta brez emisij – e-kolesarjenja).

Z e-vozili in mobilno aplikacijo »Kolpa E-bike«, projekt spodbuja razvoj zelenega turizma, krožnega gospodarstva, reinterpretacijo ter nov način spoznavanja naravne in kulturne dediščine ciljnega območja ob Kolpi, med Starim trgom in Metliko.

Povezava deležnikov na področju turizma in dvig splošne zavednosti ponudnikov se lahko nadaljuje z vključevanje vseh turističnih ponudnikov ob Kolpi in pomembnih turističnih delavcev, s preizkušanjem in uporabo e-koles, uvajanjem novih kolesarskih poti ter e-aplikacije.

Električna kolesa bodo doprinesla k opolnomočenju šibkejših skupin: možnosti izobraževanja mladih za kolesarske vodnike in posledično zaposlitve kot kolesarski vodnik, ali v izposojevalnici e-koles. Namenski dogodki in promocijske ture za starejšo generacijo (društva upokojencev) in osebe s posebnimi potrebami (društva invalidov, šola s prilagojenim programom, VDC…), omogočajo krepitev posameznikov in jim pomagajo spoznavati, da lahko premagujejo razdalje, ki jih z »navadnim« kolesom morda nebi zmogli.

 

Cilji projekta:

 • zmanjševanje onesnaževanja okolja z uporabo novih alternativnih oblik mobilnosti,
 • izkoristiti endogeni (notranji) potencial okolja za razvoj zelenega turizma,
 • vzpostavitev pogojev za zelena delovna mesta za mlade,
 • ohranjeno ali celo izboljšano stanje ogroženih rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov,
 • ustvarjeni pogoji za večjo socialno vključenost skupin z manj priložnostmi: mladi z možnostjo izobraževanja za kolesarskega vodnika in potencialnega novega delovnega mesta; starejši, invalidi in osebe s posebnimi potrebami, ki jim električno kolesarjenje omogoča nove možnosti mobilnosti

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

 1. Vzpostavitev mreže alternativne mobilnosti s kolesi ob Kolpi

V okviru projekta bodo kupljena električna kolesa s pripadajočo opremo in vzpostavljena polnilna mesta za alternativne oblike mobilnosti ob reki Kolpi (električni avtomobili in kolesa): Stari trg ob Kolpi, Vinica, Adlešiči ter Metlika.

 • Razvoj novih produktov in izdelava promocijskega materiala

Tematske, na novo (GPS) trasirane e-kolesarske poti, bodo še bolj funkcionalne z uporabo mobilne aplikacije “Kolpa E-bike”. Spremljala jih bo spletna podporna platforma ter tiskana kolesarska karta in zloženke. Promocija projekta se prične na spletnih straneh partnerjev in širi s promocijskimi majice, bidoni ter obeski za plastenke, na animacijskih dogodkih.

 • Animacija lokalnega okolja

Izvedenih bo 6 kolesarskih tur za ozaveščanje o okolju prijaznih oblikah mobilnosti za zmanjšanje obremenjevanja okolja za: predstavnike lokalnih skupnosti, lokalne turistične ponudnike, lokalni turistični vodniki Dolenjske in Bele krajine in predstavnike turističnih agencij, za društva upokojencev in invalidov ter osebe s potrebnimi potrebami

Opravljeno bo usposabljanje mladih, na tečaju za pridobitev licence turno kolesarskega vodnika 1. Stopnje. Na območju LAS bo izvedena kolesarska strokovna ekskurzija za vodiče, turistične ponudnike in druge deležnike na turističnem področju, hkrati pa tudi vsaj 5 promocijskih dogodkov za vključevanje in ozaveščanje lokalne skupnosti in ranljivih skupin o okolju prijaznih oblikah mobilnosti.

 

Pričakovani rezultati projektnih aktivnosti

 • okolju prijazna oblika mobilnosti z manjšimi obremenitvami okolja, v obliki električnih koles. Ta odpira možnosti gibanja šibkejšim in gibalno oviranim skupinam (starejši, invalidi, osebe s posebnimi potrebami). E-kolesarjenje predstavlja tudi eno ključnih pridobitev turistične ponudbe destinacije, še posebej primerno in priljubljeno je med zrelo aktivno populacijo turistov, dviga pa se tudi trend družin, ki iščejo električna kolesa,
 • zmanjšanje prometne obremenitve znotraj urbanih naselij,
 • usposobljeni mladi s kompetenco kolesarsko turističnega vodenja,
 • vzpostavljena mreža e-postaj z stojali za kolesa in polnilnih postaj za e-kolesa in avtomobile, ter transportnih povezav med postajami.

Trajanje projekta:                              februar 2018 – oktober 2018

Celotna vrednost projekta z DDV:     95.760,02 €

Zaprošena sredstva CLLD:                  63.321,23 €